[Tính Năng Thần Binh]

Thứ 5 ngày 09/04/2020

Giới thiệu các huynh tính năngThần Binh đây là 1 trong các tính năng phụ trợ nhân vật giúp người chơi gia tăng lực chiến và thuộc tính cá nhân, mỗi một Thần Binh tương đương với các thuộc tính và hiệu quả khác nhau, đeo đúng thần binh sẽ kích duyên mở các dòng kích duyên gia tăng chỉ số


Các dòng thuộc tính cơ bản
Nội phòng, Ngoại phòng, công kích, HP


Có thể Tôi luyện thần binh : Tiêu hao Tôi luyện thạch sẽ tăng chỉ số HP, Công, Thủ


Đột phá thần binh : Gia tăng thuộc tính chỉ số cơ bản Nội phòng, Ngoại phòng, công kích, HP đột phá càng cao chỉ số dòng thuộc tính càng mạnh

Tin tức liên quan