[Tính Năng Thí Luyện Cốc]

Thứ 5 ngày 09/04/2020

Tính năng thí luyện cốc gồm 3 pb thí luyện


Trang sức thí luyện : Nguyên liệu tiến giới trang sức
Lượt khiêu chiến : 5 lần 1 ngày có thể mua thêm
Gồm 3 bậc thí luyện : Thường, Tinh anh, Ác mộng


Trang bị thí luyện : Nguyên liệu tiến giới trang bị
Lượt khiêu chiến : 5 lần 1 ngày có thể mua thêm
Gồm 3 bậc thí luyện : Thường, Tinh anh, Ác mộng


Tuyệt chiêu thí luyện : Nguyên liệu tiến giới tuyệt chiêu
Lượt khiêu chiến : 5 lần 1 ngày có thể mua thêm
Gồm 3 bậc thí luyện : Thường, Tinh anh, Ác mộng

Tin tức liên quan