Chỉ số

  • Sinh Lực

  • Tấn Công

  • Nội Thủ

  • Ngoại Thủ